Menu
Obec Svatoslav
Svatoslav

Roky 1991 - 2000

ROK 1991

 v roce 1991 pokračuje demokratický vývoj v našem státě. OF se rozpadá, vzniká ODS (Občanská demokratická strana) – předseda V. Klaus, ODU (Občanská demokratická unie) – předseda Dlouhý a ODA (Občanská demokratická aliance) – předseda p. Dienttsbier. KSČ dostala nový název KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy). V naší obci je KSČM a ODS. Další strany v naší obci nejsou, ale někteří naši občané jsou členy dalších stran v jiných  obcích a městech (např. zemědělské strany, str. podnikatelů atd.) V obci pracuje dále obecní úřad – starosta je František Woppat. V tomto roce byly doplněny další komise: stavební _ předseda Josef Kopřiva, zemědělská – předseda Alois Kerber. Obecní úřad zajistil dovoz obědů do MŠ Svatoslav z MŠ Maršov. Doprava je zajištěna autobusovým spojem Brno - Svatoslav. Byla podepsána smlouva mezi OÚ a JZD Svatoslav o odvozu smetí v obci. Smetí je sváženo pravidelně týdně na určenou skládku. Na OV byla přestěhována  pobočka ČSTSP z farního úřadu na OÚ. Úřední hodiny jsou 1x týdně. OÚ určil pro letošní rok tyto poplatky: - za psa 50 Kčs, - smetí dovoz 100 Kčs, užívání veřejných prostorů 10 Kčs/m2, daň domovní zůstává nezměněna. Nadále probíhá privatizace. V naší obci není žádný objekt k privatizaci. Závěr jednání k znovuotevření školy: škola v obci nebude – budova bude dále využívána jako pohostinství. Byly provedeny tyto úpravy a brigády. Modernizace interiéru OÚ, natírání vrat, rýn a plotu u OÚ a MŠ, vylíčení autobusové čekárny, oprava telefonní budky. Probíhá jednání o obecních lesích. Většina občanů, majitelů lesů žádá lesy zpět do vlastnictví a užívání. 12. listopadu bylo jednání s pozemkovým úřadem. Občané se informovali o pozemkové reformě. Někteří občané budou žádat půdu zpět a budou soukromě hospodařit. Významnou událostí pro celou obec byly vrty studní pro obecní vodovod. Před 30 lety se hovořilo o vodovodu pro obec ze Štoly. Voda však byla vedena do JZD – pro dobytek – pro občany ne. Až nyní po 30 letech se stávající členové OÚ do této, pro obec tak významné akce, pustili. Na konci roku 1990 měla naše obec 445 obyvatel. V roce 1991 se narodilo 6 dětí- Felkl Marek, Klacl Petr, Kerber Luboš, Suchomel Libor, Krézková Daniela a Klíma Antonín. Zemřelo 8 občanů: Kobylka František, Kovaříková Drahomíra, Valová Štěpánka, Kavlíková Františka, Sláma František, Michalíková Helena, Urbánek Hynek a Řepová Marie. Stav obyvatel k 31.12.1991  je 443 občanů. Významná výročí oslavili občané: Kolářová Ludmila 91 let, Křístel Tomáš 90 let. V naší obci je 126 důchodců. 

ROK 1992

V naší obci je vyhlášen volební program, který směřuje k vylepšení  podmínek  pro bydlení v obci, údržbu stávajících objektů, zlepšení životního prostředí a  pod. Volební program:  - zahájit vlastní realizaci vodovodu, vyčistiti rybník a opravit hráz, obložit čekárnu kabřincem. Akce, které jsou v jednání:     - vypracovat projekt na vyhnívaní rybníčku (čistička), dohodnout opravu kostela – uspořádat sbírku mezi občany, zlegalizovat chaty, které nemají eviden.čísla. Starostou obce je pan František Woppat, zastupitelstvo  je 7 členné, pracují 2 komise - zemědělská a stavební. Úřední hodiny jsou 2x v týdnu. Na OÚ je pobočka České státní spořitelny a místní lidová knihovna, kterou vede p. Pekárková. Knihy se půjčují 1x týdně. OÚ stanovilo v naší obci pro r. 1992 tyto poplatky: za + psa 50 Kč, za každého dalšího 75 Kč, daň domovní dle patové vyhlášky, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z prodeje alkoholických nápojů  a tabákových výrobků 3 % z prodejní ceny těchto výrobků, za odvoz popela 150 Kč. Od občanů bylo na poplatcích v tomto roce vybráno 29 745,- Kč. Poplatek z hrobu na 10 let činí 160,- Kč. Byla povolena stavby vodovodu v naší obci. Stavbu zajišťuje soukromá firma p. Karla Weigla z Deblína. Rozpočet na I. etapu je 7, 5 mil. Kč. Zatím se prostavěly 3 mil. Byla postavena nová telefonní ústředna (asi 50 číse), zatím je 17 žádostí. ZD vypovědělo smlouvu o pronájmu restaurace, která je majetkem OÚ. Pronájem přechází na soukromé osoby: paní Jaroslava Sapoušková a paní Drahomíra Bartošková. V obci je MŠ, která má celodenní provoz, ředitelkou je Dagmar Rezejová. Dále zde pracuje 1 učitelka, topička a uklízečka. Počet dětí ve školce se pohybuje kolem 20. Rodiče se podíleli na úpravě okolí MŠ. V tomto roce se narodilo 5 dětí: Musilová Klára, Vít Lukáš, Michalík Radim, Burianová Petra a Barták David. Téměř třetina obyvatel jsou důchodci. Nejstarší  občané: Kolářová Ludmila 92, Křístel Tomáš  91. Rozpadají se státní podniky, přecházejí do soukromí, ubývá pracovních  příležitostí. Občané dojíždějí za prací do Tišnova, Drásova, Kuřimi, Brna a Velké Bíteše. I v ZD již nepracuje tolik obyvatel jako dříve. Dojíždění stěžuje omezování autobusových spojů. Soukromně hospodaří: p. Křístel Tomáš, Müllerová Zdeňka, Šebek Pavel, Chovan L. a Réman Oldřich. Několik občanů je nezaměstnaných  a dostávají od finančního úřadu podporu v nezaměstnanosti.

ROK 1993

Budování demokratické společnosti v naší zemí stále pokračuje, ale ne vždy úspěšně. Pokračuje privatizace, je příliv  zahraničního kapitálu, prohlubuje se nezaměstnanost, inflace stoupá. Průměrná mzda je 9 000,- Kč. Jsou přiznávány sociální dávky, ale občané si stěžují na agendu, která  je s tím spojená. Prohlubuje se  kriminalita (v naší obci zatím ne) a užívání drog, je hrozba AIDS. Byla zavedena registrace u úřadů. Zdravotní středisko v Deblíně má: obvodní lékařku Mudr. Danielovou, tam jezdí většina našich občanů, zubní  lékařku Gelnarovou a dětského dorostového lékaře Kratochvíla. Každý občan má možnost  dle vlastního uvážení volit lékaře i zdravotní pojišťovnu. Obecní zastupitelstvo  pracuje beze změn. Proběhla akce  na obnovu okresu Tišnov. Starostové  z regionu  Tišnov se sešli na společném jednání a podali návrh na obnovu okresu Tišnov. Tišnovsko má spádovost 45 000 obyvatel. Probíhá montáž rozvodu vodovodních přípojek do rodinných domů. Přípojky se hradí každý občan sám  2.500,-  až 3.000,- Kč. Byly provedeny opravy v mateřské škole. Opravovala se střecha, komín, fasáda, natírala se okna, plot a byly vymalovány učebny. OÚ věnoval novou vazbu na opravu kostela. Finanční sbírku organizovali občané: p. Kolář, Koudelka, Vala, Musil a Třeštík. V r.1993 se narodilo 10 dětí: Prokešová Nikola, Suchomel Dušan, Benčík Lukáš, Krézek Daniel, Porupka Lukáš, Kavlíková Andrea, Řepa Patrik, Michalíková Hana, Staněk Luboš a Hotárková Michaela.  Stav obyvatel je 436.

ROK 1994/95

Tento rok byl rokem přípravy voleb na 18. a 19. listopadu. V naší obci i když bylo vše připraveno se volby nekonaly a termín byl posunut na příští rok. Příprava voleb: 18.11 bylo rozpuštěno stávající zastupitelstvo, kterému zanikl mandát. Mandát zaniká dnem nových voleb. Vzhledem k neuskutečněným volbám  bylo nutné podle volebního zákona toto provést. Nové volby – náhradní vyhlašuje ministr vnitra. Starosta zůstává ve funkci, přebírá úkoly zastupitelstva, bez pravomoci. Do konce roku byla sestavena kandidátka. Pan starosta Fr. Woppat bude znovu kandidovat. Volby se uskutečnily 11.3.1995. Bylo zvoleno 7 členné zastupitelstvo: Woppat František, Kopřiva Josef, Cvrkalová Ludmila, Urbánková Jiřina, Štoček Vladimír, Kolářová Libuše, Kavlík Bořivoj. Starosta: Woppat František, zástupce starosty: Kopřiva Josef, finanční komise: Urbánková Jiřina, revizní komise: Cvrkalová Ludmila. Hlavním úkolem bylo provedení elektrických přípojek, využívání nočního proudu. Občané budují el. přípojky nebo akumulační kamna. V obci velmi aktivně pracuje hasičský sbor. Byla postavena u OÚ hasička za velmi krátkou dobu. V MŠ je ředitelkou paní Vl. Dupalová, dále 1 učitelka, uklízečka a topička. Je velký příliv dětí do MŠ nejen ze Svatoslavi, ale dojíždějí i děti z Deblína. Kapacita školky je plně využit. Změny v počtu obyvatel v r. 1994  jsou následující: 1994 se narodily 2 děti: Musilová Veronika a Barták Milan. V roce 1995 se narodilo 5 dětí: Staňková Lenka, Šebková Denisa, Kejdová Zdeňka, Řepová Michaela, Sojková Sabina.

ROK 1996/97

Po uskutečněných volbách sestavilo zastupitelstvo postup plnění volebního programu v obci. Předně bylo vykonáno mnoho, zůstávají ještě další možnosti, jak zpříjemnit  bydlení našich občanů v poslední obci na západní okraji okresu Brno – venkov. Je mnoho vlivů, které znepříjemňují bydlení na vesnici (jejich odstranění není v moci Obecního úřadu) například doprav – omezení autobusových spojů, zražení jízdného, časté jednání na sociálním úřadu v Tišnově (různé dávky) apod. Alespoň ty věci, které se dají zlepšit vlastní prací OÚ v obci (i když se naráží na finance k zabezpečení) jsou ve volebním programu. Hlavní akcí je přebudování prostor na hřišti  a dobudování celého areálu. Kabiny, parket zastřešení, soc. zařízení, přístupová cesta, úprava okolí atd. Byl jmenován nový údržbář pan Miroslav Felkl, který spolu s panem M. Makalem na hříšti úspěšně pracují. Starosta obce  s místostarostou se zúčastnili na jednání o plynofikaci obce: Křoví – Níhov – Kuřimské Jestřabí a Velká Bíteš. Jednání bylo pro naši obec úspěšné, tak byli informování i občané – do 5-ti let je možno s plynofikací obce počítat. Dále  je v plánu čistička odpadních vod. V obci je mateřská škola, kterou navštěvují i děti z Deblína. Děti mají možnost využívat zahradu mezi OÚ a MŠ, kde jsou houpačky, průlezky a pískoviště. Ředitelka MŠ Vl. Dupalová velmi dobře vede provoz v MŠ, vytváří dětem tvořivé prostředí. Pro rodiče byla 2x uspořádána besídka. Hasičský sbor uspořádal pro děti soutěže a maškarní ples k dětskému dni. Dále to byly brané soutěže a cyklistické závody pro děti i dospělé. V zimním období  byly uspořádány plesy a tradiční  svatoslavské ostatky s průvodem masek po vesnici. V roce 1996 se narodilo 6 dětí: Bartáková Dagmar, Kupská Kristýna, Malá Michaela, Stoklasová Natálie, Porupka Dominik, Michalík Vlastimil. V roce 1997 2 děti: Burianová Nikola, Očenášková Kristýna. Celkový počet obyvatel k 31.12.1997 v obci je 432. Červen 1997 – stoletá voda. Na mnohých místech naší vlasti byly záplavy, které nikdo nepamatuje – všechny sdělovací prostředky o tomto stavu denně informovaly obyvatelstvo. Pomoc postiženým oblastem (severní Morava) poskytli i naši občané. Obec zakoupila 2 palety „Dobré vody“ v částce 10 000,- Kč a osobně je starosta obce předal – sklad nemocnice Bruntál a Krnov. Naše zásahová jednotka SDH úspěšně zasahovala (doslova s nasazením života)  na likvidaci škod v oblasti Bruntálska. T 148 CAS 32  - osádka Fr. Woppat a Zd. Kopřiva – 8 dnů zásobování obyvatelstva pitnou vodou, AVIA 31 PS 12 – osádka Prokeš P. Urbánek J. Kvasnica Jar., Prokeš Fr. Moučka D – 4 dny – vyčerpávání vody ze sklepů a veřejných objektů. Všem našim občanům, kteří uspořádali finanční sbírku patří dík za solidaritu s pochopením člověka v nouzi.

ROK 1998

Tento rok začal velmi mírně, co se týká počasí – sněhu málo, lidé nemuseli tolik topit (to bylo příjemné vzhledem k opětovnému zvýšení cen uhlí, elektřiny i plynu), ale rok bouřlivý, co se týká politiky. Jedna politická aféra stíhala druhou – ustavení dočasné vlády, plánování předčasných voleb na červen, na podzim  pak volby komunální  a do senátu. Letošní předčasné volby do Poslanecké sněmovny, které se konaly 19. a 20. července1998 měly v naší obci a okresu Brno – venkov tyto výsledky: k volbám přišlo 285 voličů, z toho 3 hlasy byly neplatné. Platných hlasů 282 z toho: ČSSD – 130 hlasů 46,69 % (v okrese BO 29,8 %), ODS – 42 hlasů 14,89 % (v Brno -ven. 22,66 %) KSČM – 39 hlasů 13,83 % ( v Brno –ven. 12,9 %), KDU ČSL – 33 hlasů 11,7 %  ( v Brno-ven. 14,55 %), DŽJ (Důchodci za životní jistotu ) – 11 hlasů 3,9 %, SPRČ – 13 hlasů  4,61 % US – 9 hlasů  3,19 %   (v Brno-ven. 7,84 %), HDS – 4 hlasy 1,42 %, DU – 1 hlas 0,35 %. Další letošní volby se konaly 20. a 21. listopadu a občané volili zastupitelstvo obce. K volbám přišlo 245 voličů, z toho bylo 15 hlasů neplatných a 230 platných. Do obecního zastupitelstva byli zvolení tito občané: Křístel František, Musilová Ivana, Woppat František, Kratochvíl Pavel, Prokeš Petr, Kopřiva Josef a Kerber Alois. Starostou obce byl na prvním zasedání zvolen Woppat František, místostarostou Kopřiva Josef. Za uplynulé volební období byly naplánované akce splněny a ještě další, které vyplynuly z potřeby obce. Do dalšího období se přesouvá čistička odpadních vod a dále se plánuje plynofikace obce, která bude zahájena v r. 1999. Velmi aktivně v naší obci pracuje organizace dobrovolných hasičů, kteří obdrželi  před časem vyznamenání Ministerstva vnitra ČR za zásah při likvidaci následků loňských povodní na Bruntálsku ( konkrétně šlo o obce Brantice a Kostelec). Její členové se zúčastnili několika zásahů např. v Železném při lesním požáru. Průpravou jsou jim různé cvičení a soutěže sborů. Jedna z nich byla v květnu právě v naší obci. V neděli 31. května se na svatoslavském hřišti utkalo 14 sedmičlenných družstev dobrovolných hasičů (dvě družstva byla složena pouze z dívek a žen), aby změřila svoje síly v pořadí již v pátém ročníku soutěže „O putovní proudnici dobrovolných hasičů ze Svatoslavi“ v disciplíně zvané požární útok. Jako první se umístnilo družstvo z obce Stanoviště u Vel. Bíteše (22,07 vteřin). Na druhém místě bylo družstvo „A“ ze Svatoslavi na třetím místě skončily Lelekovice. Z děvčat zabodovaly členky dobrovolného sboru hasičů ze Svatoslavi. Vzhledem k fyzické náročnosti útoku, je i jejich čas 43,00  vteřin třeba považovat za hodný obdivu.  Pod záštitou hasičského sboru se konaly velmi zdařilé cyklistické závody pod názvem „Svatoslavská šlapka“. Závody měly velký úspěch – soutěžily děti v dopoledních hodinách a odpoledne se vydali dospělí na tratě 20, 30 a 40 km. Po vyhlášení vítězů byla večeře (grilovaná kuřata) a taneční zábava. Počasí přálo (až moc, 30oC), akce se vydařila a věříme, že v příštím roce se uskuteční 2. ročník. Neobyčejně horké léto, které nebylo příjemné zvláště pro občany kardiaky.  Zpráva z tisku: v Brně včera v 15 hodin teploměry zaznamenaly 32,8 stupně Celsia (v Praze dokonce 33 stupňů) a kdo zrovna neležel u bazénu, horko nevítal. V roce 1998 se narodily 4 děti: - Šrámek Martin, Suchomel Vojtěch, Sojka Leoš a Očenášková Tereza. Zemřelo 0 osob.

ROK 1999

Vzhledem ke zvyšování nároků na kvalitu životního prostředí a zvyšování životního standartu při bydlení si obec vytyčila dva hlavní úkoly: plynofikace obce, vybudování čističky odpadních vod. První akce plynofikace, kterou prováděla firma Hutra, proběhla v rekordně krátkém čase. V březnu obdrželo vedení obce  povolení, během léta se vybudoval  hlavní přivaděč a na podzim se začaly připojovat jednotlivé domácnosti. Úkol druhý vybudované chodníky během hlavní komunikace a položena zámková dlažba okolo kostela. Vzhledem ke stáří budovy mateřské školy se začalo uvažovat o její rekonstrukci. Dosavadní p. řed. Vl. Dupalová odešla do důchodu a místo ředitelky ve školním roce 1999/2000 převzala p.uč - Anna Švábenská. Společně s ní zde začala pracovat nová p. učitelka Hana Kavlíková. Velmi aktivně pracuje v obci organizace dobrovolných hasičů. Členové  se zúčastňují  zásahů při požárech v okolí. Zásahová jednotka byla dovybavena třemi moderními přilbami značky Galet a dvěma kusy proudnic. Pod záštitou SDH probíhají v obci i kulturní akce. V červnu se uskutečnil  další ročník cyklistického závodu „Svatoslavská šlapka“. V dopoledních hodinách závodily na místním hřišti děti ve třech kategoriích: 0-5 let, 7-10 let, 11-15 let. Odpoledne se vydali dospělí na tratě 20, 30, 40 km. Během vyhlášení vítězů, před restaurací Pod Lipami, se podávalo občerstvení a večer se konala taneční zábava. Počasí celé akci přálo. Narození. Malá Gabriela 16.4.1999 č.d. 68, Kupská Tereza 16.12-1999, č.d. 61. Úmrtí Koudelková Alena 11.2.1999, č.d. 104, Štoček Vladimír 27.2.1999 , č.d. 138, Bartošek František 29.7.1999, č.d. 121. Sňatek uzavřeli Josef Krejčí a Soňa Bednářová. Do obce se přistěhovali 3 a odstěhovali 4 občané. Počet obyvatel Svatoslavi na  konci roku 1999 činil 433.

ROK 2000

Začátek letošního roku oslavovali lidé po celém světě velmi bouřlivě. S nastávajícím rokem přišla i změna letopočtu. Silvestr ve Svatoslavi vyvrcholil velkým ohňostrojem na návsi před restaurací Pod Lipami. Zima v tomto roce byla bohatá  na sněhovou nadílku. Dne 21. ledna silný vítr společně s hustým sněžením způsobily nesjízdnost příjezdových cest do Svatoslavi. Traktor s radlicí (p. Šebka)  během dopoledne již nestačil prohrnovat sníh. Dokonce sněžná fréza a automobil zn  Tatra z dopravního podniku Rosice zapadly v přívalu sněhu. Mimo silnici sjel i autobus ČSAD Tišnov. Zprůjezdnění pomáhali místní hasiči a zemědělská podnik ZEOS. Po úspěšně kolaudaci rozvodu plynu po vesnici se vedení obce zaměřilo  na další úkoly. Dne 17.3 2000 vstoupila  obec do mikroregionu Bílý potok a získal povolení ke stavbě čističky odpadních vod. Stavba měla být zahájena v měsíci srpnu. V červnu začala přestavba  Mateřské školy, která potrvá do 31.12.2002. Plánovaná je přístavba kuchyně a půdní vestavba s ložnicí pro děti, pracovnou, šatnami a soc, zařízením. V červenci se opravu střechy vyžádala i kostelní věž. Sbor dobrovolných hasičů ve Svatoslavi získal další vybavení jednotky a to mobilní telefony, kapesní radiostanici a čtyři kusy zásahových kabátů. Milý dárek ke Dni dětí dostaly letos děti ze Svatoslavi od SDH. Ti pro ně 20. května zorganizovali zájezd do Obřího akvária v Hradci Králové, kde děti prošly deštným  pralesem a pozorovaly mořské ryby v pozoruhodném podvodním tunelu. Zájezd dále  pokračoval návštěvou ZOO ve Dvoře Králové. Všech téměř 70 dětí, včetně těch nejmenších z Mateřské školy se vrátilo s nezapomenutelnými  zážitky. Dne 3. června se konaly již „tradiční„ cyklistické závody „Svatoslavská šlapka“. Děti v počtu 129 soutěžily v dopoledních hodinách ve třech kategoriích 0-5, 6-9, 10-15 let. Tratě dospělých  (269 závodníků) – 20, 30, 40 km vedly velmi pěknou krajinou v okolí Bílého potoka na Šmelcovnu, Hálův Mlýn, Šárku. Nádherné letní počasí provázelo celou akci . Během dne i během večerní zábavy.

Virtuální prohlídka obce Svatoslav

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Potraviny Svatoslav

Provozní doba:

Pondělí - pátek 7.00 - 16.00 hod

Sobota               7.30 - 14.00 hod

Neděle               8.00 - 14.00 hod

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
déšť 15 °C 10 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 18/9 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 20/11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 18/11 °C

Svátek

Svátek má Emil

Jak si zařídit